Ideaalipuu on Hyvinkääläinen metsäpalveluyritys

Toi­min­tam­me kat­taa Uuden­maan alu­een ja sen kehys­kun­nat Kan­ta- ja Päi­jät-Hämees­sä. Kaut­tam­me saat met­sän­hoi­toon ja piha­puun­kaa­toon liit­ty­vät pal­ve­lut laa­duk­kaas­ti ja kustannustehokkaasti.

Lue lisää

Pyydä maksuton arvio

  Tarjoamamme metsäpalvelut

  Pihapuunkaato

  Suo­ri­tam­me kai­ken­lai­set piha­puun­kaa­dot aina paras­ta työ­tek­niik­kaa käyt­täen, kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja tur­val­li­ses­ti ympä­ris­tön huo­mioi­den. 

  Hoitoleikkaus

  Mikä­li piha­puu tar­vit­see hoi­to­leik­kaus­ta, niin suo­ri­tam­me puul­le kun­toar­vion ja teem­me mah­dol­li­set hoitoleikkaukset.

  Metsänhoitotyöt

  Kaut­tam­me saat tai­mien istu­tuk­sen tai vaih­toeh­toi­ses­ti met­sä­nuu­dis­ta­mi­sen siemenviljelymenetelmällä.

  Harvennus- ja tonttihakkuut

  Suo­ri­tam­me pie­ni­muo­toi­sia har­ven­nus­hak­kui­ta, Met­sä­ko­neil­le ennak­ko­rai­vauk­sia ja apu­kaa­to­ja, sekä oma­ko­ti-/lo­ma-asun­to tont­tien hakkuutöitä.

  Taimikonhoito

  Suo­ri­tam­me tai­mi­kon­hoi­to­työt aina met­sä­ta­lou­den ja luon­toar­vot huo­mioi­den, var­hais­per­kauk­ses­ta nuo­ren­met­sän kunnostukseen.

  Myrskytuhot

  Hoi­dam­me tur­val­li­ses­ti tuu­len­kaa­ta­mat ja myrskytuhopuut.

  Puunkaato tai metsänhoito. Pyydä tarjous alla olevan linkin kautta.